THỰC HIỆN BÁO CÁO HÓA CHẤT HÀNG NĂM THEO NGHỊ ĐỊNH 113

báo cáo háo chất

Hiện nay, việc thực hiện báo cáo hóa chất hàng năm theo nghị định 113 đang là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Có rất nhiều câu hỏi được các doanh nghiệp đặc ra cho vấn đề này.
Doanh nghiệp nào cần thực hiện báo cáo hóa chất? Thời gian thực hiện báo cáo hóa chất là khi nào? Nếu không thực hiện thì có bị phạt không? Mức phạt là bao nhiêu?

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn trả lời được các câu hỏi trên, cùng tìm hiểu nhé.

Doanh nghiệp nào cần thực hiện báo cáo hóa chất?

Doanh nghiệp hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước gửi Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tiến hành hoạt động hóa chất để tổng hợp, quản lý, đồng thời gửi Cục Hóa chất.

Thời gian thực hiện báo cáo hóa chất là khi nào?

Báo cáo hóa chất hàng năm theo nghị định 113
Báo cáo hóa chất hàng năm theo nghị định 113

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định 113 /2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm của tổ chức, cá nhân như sau:

“a) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước theo Mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này gửi Sở Công Thương tinh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tiến hành hoạt động hóa chất để tổng hợp, quản lý, đồng thời gửi Cục Hóa chất;

b) Sau khi hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia được hoàn thiện, chế độ báo cáo định kỳ quy định tại điểm a khoản này sẽ được thực hiện thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia;”.

Theo Thông báo số 211/TB-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2018, Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia đã chính thức vận hành tai địa chi http://chemicaldata.gov.vn. từ ngày 31 tháng 7 năm 2018. Hệ thống là kênh cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định quản lý hóa chất cũng như xây dựng các kề hoạch kiêm soát sự cổ, rủi ro, nguy hiểm của hóa chất đến môi trường đồng thời là nơi tiếp nhận báo cáo hoạt động hằng năm.

==> Như vậy, đến thời điểm này các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất đều phải thực hiện báo cáo hoạt động hóa chất từ năm 2019 trên hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia: http://chemicaldata.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất theo Điều 28, Điều 29 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Thời gian thực hiện báo cáo hóa chất
Thời gian thực hiện báo cáo hóa chất

Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất bao gồm những nội dung nào?

Nội dung báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 113/2017/NĐ-CP như sau:

 • Thông tin chung về tổ chức, cá nhân;
 • Khai báo hóa chất sản xuất gồm danh sách hóa chất sản xuất là hóa chất phải khai báo theo từng địa điểm sản xuất;
 • Tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; hóa chất phải khai báo và các loại hóa chất khác;
 • Tình hình thực hiện quy định huấn luyện an toàn hóa chất;
 • Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; tình hình an toàn hóa chất;
 • Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn cụ thể mẫu báo cáo theo quy định tại khoản này.

Theo đó, mẫu báo cáo này được ban hành mẫu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2017/TT-BCT như sau:

Cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước theo Mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư 32/2017/TT-BCT.

Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất hàng năm của tổ chức, cá nhân gồm các nội dung sau:

Thông tin chung về tổ chức, cá nhân;

 • Khai báo hóa chất sản xuất gồm danh sách hóa chất sản xuất là hóa chất phải khai báo theo từng địa điểm sản xuất;
 • Tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; hóa chất phải khai báo và các loại hóa chất khác;
 • Tình hình thực hiện quy định huấn luyện an toàn hóa chất;
 • Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; tình hình an toàn hóa chất;

Nội dung báo cáo hoạt động hóa chất có các yêu cầu về:

 • Xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp
 • Kinh doanh, sử dụng, tồn trữ tiền chất công nghiệp
 • Chi tiết kinh doanh trong nước
 • Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
 • Báo cáo tình hình sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực Công nghiệp
 • Đánh giá tình trạng an toàn hóa chất
 • Tình hình tai nạn, sự cố
 • Tình hình thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất

Nếu không thực hiện báo cáo hóa chất thì có bị phạt không? Mức phạt là bao nhiêu?

Mức xử phạt khi không thực hiện báo cáo hóa chất
Mức xử phạt khi không thực hiện báo cáo hóa chất

Quy định của pháp luật hiện nay về việc xử lý vi phạm liên quan đến việc lập báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất như sau:

* Vi phạm quy định về nội dung báo cáo bị xử lý theo Điều 28 Nghị định 71/2019/NĐ-CP:

 • Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo đầy đủ các nội dung về tình hình hoạt động hóa chất theo quy định đối với tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất.
 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đúng về tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất của đơn vị mình.

* Vi phạm quy định về chế độ báo cáo bị xử lý theo khoản 15 Điều 1 Nghị định 17/2022/NĐ-CP:

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất hằng năm không đúng thời hạn quy định.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động hóa chất mà không thực hiện chế độ báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất hằng năm thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia (chemicaldata.gov.vn) theo quy định hoặc không thực hiện chế độ báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra, khi chấm dứt hoạt động hóa chất hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, các mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân thực hiện. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 71/2019/NĐ-CP.

Như vậy, ta thấy, việc lập báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất là trách nhiệm của, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất. Vì là trách nhiệm nên không được phép không thực hiện. Trường hợp, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 71/2019/NĐ-CP và Nghị định 17/2022/NĐ-CP.

Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:

Fanpage: https://www.facebook.com/xuatnhapkhauhcm/

Group: https://www.facebook.com/groups/1073402229658531/

Nguồn: Khắc – TTHQSaiGon

Liên hệ:

Skype: khac5579

SĐT: 0949 63 53 89 / 0896 44 44 66

Email: tthqsaigon@tthqsaigon.net

www.tthqsaigon.net

Where there is a will, there is a way.!!!

Liên quan:

HƯỚNG DẪN NHẬP KHẨU CÁC LOẠI THỊT ĐÔNG LẠNH

THỦ TỤC NHẬP KHẨU KÍNH XÂY DỰNG

MỘT SỐ MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THƯỜNG DÙNG

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÓA CHẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 113

CO CẤP TRƯỚC NGÀY TÀU CHẠY CÓ HỢP LỆ KHÔNG?

  Hỏi giá nhanh  6 thoughts on “THỰC HIỆN BÁO CÁO HÓA CHẤT HÀNG NĂM THEO NGHỊ ĐỊNH 113

  1. Pingback: Thủ tục nhập khẩu đường tinh luyện 2023 | tthqsaigon.net

  2. Pingback: HUN TRÙNG HÀNG HÓA XUẤT KHẨU LÀ GÌ, 4 LƯU Ý KHI HUN TRÙNG | tthqsaigon.net

  3. Pingback: SNP HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀU XUẤT / VÀO SỔ TÀU ONLINE TẠI TCSG CÁT LÁI - PHÚ HỮU | tthqsaigon.net

  4. Pingback: CÔNG VĂN 2625 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU HỦY HÀNG HÓA LOẠI HÌNH GC, SXXK, DNCX | tthqsaigon.net

  5. Pingback: Khai báo quyết toán qua ECUS5VNACCS

  6. Pingback: Infographics: HÀNG NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM KHU VỰC BẮC ÂU - PHẦN 1 | tthqsaigon.net

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0896444466
  icons8-exercise-96 chat-active-icon